Blog blob

Privaatsuspoliitika

Käesolevalt lehelt leiad informatsiooni selle kohta missuguseid isikuandmeid me teie kohta kogume, kui kasutate Telema veebilehte, milleks andmeid kasutame ja kellel neile ligipääs on. Kinnitame, et isikuandmete töötlemisel juhindume isikuandmete kaitset puudutavatest õigusaktidest, sealhulgas Euroopa Parlamendi ja Nõukogu määrusest (EL) 2016/679 (edaspidi “GDPR”).

Meie kodulehte on võimalik kasutada ka ilma, et jätaksite meile tuvastatavaid isikuandmeid. Kuid pidage silmas, et kasutame lehel küpsiseid. Ühtlasi on kohustuslik jagada oma isikuandmeid, kui soovite kodulehe kaudu meile päringut saata. Telema kodulehte kasutades ja meiega oma andmeid jagades nõustute isikuandmete töötlemisega vastavalt käesolevale Privaatsuspoliitikale.

Juhime teie tähelepanu sellele, et võime oma Privaatsuspoliitikat aeg-ajalt uuendada. Muudatused jõustuvad koheselt. Privaatsuspoliitika kehtiv versioon on alati kättesaadav veebilehel eflow.live

Mõisted

Andmesubjekt on tuvastatud või tuvastatav füüsiline isik, kelle andmeid töödeldakse.

Isikuandmed on igasugune teave tuvastatud või tuvastatava füüsilise isiku („andmesubjekti“) kohta; tuvastatav füüsiline isik on isik, keda saab otseselt või kaudselt tuvastada, eelkõige sellise identifitseerimistunnuse põhjal nagu nimi, isikukood, asukohateave, võrguidentifikaator või selle füüsilise isiku ühe või mitme füüsilise, füsioloogilise, geneetilise, vaimse, majandusliku, kultuurilise või sotsiaalse tunnuse põhjal.

Isikuandmete töötlemine on isikuandmete või nende kogumitega tehtav automatiseeritud või automatiseerimata toiming või toimingute kogum, nagu kogumine, dokumenteerimine, korrastamine, struktureerimine, säilitamine, kohandamine ja muutmine, päringute tegemine, lugemine, kasutamine, edastamise, levitamise või muul moel kättesaadavaks tegemise teel avalikustamine, ühitamine või ühendamine, piiramine, kustutamine või hävitamine.

Kolmas isik on füüsiline või juriidiline isik, avaliku sektori asutus, amet või organ, välja arvatud andmesubjekt, vastutav töötleja, volitatud töötleja ja isikud, kes võivad isikuandmeid töödelda vastutava töötleja või volitatud töötleja otseses alluvuses.

Nõusolek on selge kinnitus, näiteks kirjalikus kinnituse vormis, sealhulgas elektroonilisel teel, või suuline avaldus, millega andmesubjekt annab vabatahtlikult, konkreetselt, teadlikult ja ühemõtteliselt nõusoleku teda puudutavate isikuandmete töötlemiseks.

Vastutav andmetöötleja on füüsiline või juriidiline isik, avaliku sektori asutus, amet või muu organ, kes üksi või koos teistega määrab kindlaks isikuandmete töötlemise eesmärgid ja vahendid.

Vastutav andmetöötleja

Ettevõte: Telema AS
Aadress: Kristiina 15, Tallinn, Eesti 10131
Telefon: +372 651 0650
Email: telema@telema.com
Veebileht: www.telema.com

Types of Data Collected

Kodulehte külastades võime salvestada teie kohta teatavat informatsiooni, mille abil on teid võimalik tuvastada või teiega ühendust võtta (edaspidi “Isikuandmed”). Tuvastatavad isikuandmed võivad sisaldada näiteks järgnevat teavet:

 • Email;
 • Nimi;
 • Telefoninumber;
 • Ettevõtte nimi;
 • Küpsised;
 • Logid, sealhulgas näiteks IP-aadress, veebilehitseja tüüpi ja versioon, info selle kohta, kuidas leheni jõudsite, milliseid alamleht kui pikalt ja millal külastasite, demograafiline teave ja muu statistiline info.

Kuidas Telema Isikuandmeid kogub ja kasutab

Küpsised ja logid

Kasutame Telema veebilehel küpsiseid ja muid sarnaseid logi tehnoloogiaid, mille abil koguda teavet ning jälgida lehe sirvimist.

Küpsis on väike tekstifail, mille veebileht salvestab teie arvutisse või mobiiliseadmesse, kui veebilehte külastate. See võimaldab veebilehel pikema aja jooksul mäletada teie tegevusi ja eelistusi, et te ei peaks neid uuesti sisestama, kui külastate veebilehte uuesti või liigute ühelt lehelt teisele.

Juhime teie tähelepanu, et kodulehel kasutame ka püsiküpsiseid, mis salvestatakse teie arvutisse pärast veebilehitseja sulgemist. Teil on võimalik oma veebilehitsejat seadistada selliselt, et see keeldub küpsistest automaatselt või annab teile iga kord märku, kui küpsis teile saadetakse. Lisaks on teil võimalik varasemalt arvutisse salvestatud küpsiseid oma veebilehitseja seadetest igal ajal kustutada.

Veebilehe sirvimise statstikat kogume me anonüümselt, sidumata seda ühegi füüsilise isiku identiteediga. Telema võib kasutajate statistikat kasutada demograafiliste trendide analüüsimiseks, kuid me ei loo ega kogu sealjuures kunagi ühegi andmesubjekti tuvastatavat profiili.

Päringud

Kui soovite kodulehe kaudu päringut teha, näiteks saamaks rohkem teavet meie lahenduste kohta või kandideerimaks vabadele töökohtadele, siis on isikuandmete jagamine meiega vajalik, et saaksime teiega ühendust võtta. Päringuid saab saata täites kodulehel vastav kontaktivorm või saates need otse meie emailile: telema@telema.com.

Juhime teie tähelepanu, et edasise suhtluse eesmärgil võime kasutada teie isikuandmeid ka pärast päringule vastamist. Selleks küsime teilt kui andmesubjektilt vastavat nõusolekut ka oma kontaktivormis. Kui te pole andmete edaspidiseks kasutuseks nõusolekut andnud, siis pärast päringule vastamist me teie isikuandmeid enam ei töötle.

Kellel on ligipääs isikuandmetele

Kogutud isikuandmete töötlemiseks on neile ligipääs Telema töötajatel. Lisaks pääsevad andmetele ligi meile IT-teenuseid pakkuvad partnerid. Kinnitame, et rakendame vajalikke tehnilisi ja organisatsioonilisi meetmeid isikuandmete turvalisuse tagamiseks.

Telema kasutab kõiki vajalikke ja mõistlike meetmeid, tagamaks andmete turvaline ja Privaatsuspoliitikale vastav töötlemine. Teeme kõik endast oleneva, et vältida isikuandmete edastamist organisatsioonidele või riikidesse, millel puudub võimekus andmeid turvaliselt töödelda.

Võime palgata kolmandaid isikuid või ettevõtteid oma veebilehte haldama, veebilehega seonduvaid teenuseid osutama või analüüsima selle kasutust. Anname kolmandatel isikutele ligipääsu teie isikuandmetele ainult nende ülesannete raames, milleks täitmiseks ligipääs vajalik on. Kolmandatel isikud kohustuvad andmeid kasutama ainult ettenähtud eesmärgil.

Isikuandmete kaitse on meile oluline, kuid tasub meeles pidada, et andmete töötlemine või hoiustamine internetis ei ole 100% turvaline. Teeme omalt poolt kõik võimaliku, et hoida teie isikuandmeid turvaliselt.

Google Analytics

Telema kasutab andmete kogumiseks ja analüüsimiseks automatiseeritud tööriista Google Analytics. See on Google’i poolt pakutav veebipõhine lahendus, mis jälgib ja koondab infot veebilehe külastuste kohta. Google kasutab kogutud andmeid veebilehe monitoorimiseks. Infot jagatakse ka teiste Google’i teenustega. Näiteks võib Google teie andmeid kasutada selleks, et kuvada personaliseeritud reklaame oma võrgustikus.

Teil on võimalus valida (opt-out), kas teie tegevus meie veebilehel on kättesaadav Google Analyticsile, laadides alla veebilehitsejale vastav lisa (Google Analytics opt-out add-on). Sellega keelatakse Googel Analyticsi ligipääs JavaScriptile (ga.js, analytics.js, and dc.js).

MailChimp

Olles andnud nõusoleku oma isikuandmete kasutamiseks turunduslikel eesmärkidel, võime saata meilitsi teavet Telema ja meie lahendust kohta. Kogume saadetud meilide statistikat, näiteks kas avasite emaili, millistele linkidele klikkisite, millise seadmega seda tegite jmt. See info salvestatakse teie kui andmesubjekti muude, eelnevalt salvestatud isikuandmete juurde. Sellise teabe kogumiseks kasutame automatiseeritud lahendust MailChimp.
Sinu nõusolek ei aegu, kuid sul on igal ajal võimalik see tagasi võtta. Selleks on saadetud emailide lõpus vastav link (“unsubscribe”). Niisaamuti saad igal ajal anda õiguse kasutada oma andmeid turunduskommunikatsiooniks.

Hotjar

Hotjar

Kodulehe külastajate paremaks mõistmiseks ning teenuse ja kasutajamugavuse parandamiseks kasutame Hotjarit. Hotjar on tehnolooga, mis aitab meil pareimini mõista kasutajate käitumist (näiteks kui palju aega veedetakse lehtedel, milliseid linke vajutatakse, mis kasutajatele ei meeldi jne). See võimaldab meil vastavalt kasutajate tagasisidele ehitada ja parandada kodulehe kasutuskogemust. Hotjar kasutab küpsiseid ja teisi tehnoloogiaid, et koguda informatsiooni külastajate käitumise ja nende seadmete kohta. See hõlmab seadme IP aadressi, seadme ekraani suurust, seadme tüüpi (unikaalsed seadme identifitseerijad), brauseri informatsiooni, geograafilist asukohta (ainult riik), kodulehel kuvatud keelt. Hotjar varundab seda informatsiooni pseudonüümiga kasutajaprofiilile. Hotjaril on lepinguliselt keelatud müüa informatsiooni, mis on meie poolt kogutud.

Lisainfot leiate Hotjari kodulehelt “about Hotjar” sektsiooonist Hotjari klienditoe lehelt.

Sinu õigused

Kontakteerudes Telemaga, on teil õigus:

 • tutvuda teie kohta käivate isikuandmetega;
 • parandada teie kohta käivaid isikuandmeid;
 • nõuda teie kohta käivate isikuandmete kustutamist;
 • nõuda teie kohta käivate isikuandmete ülekandmist;
 • võtta tagasi oma nõusolek.

Teatud juhtudel on teil õigus nõuda teie kohta käivate isikuandmete töötlemise piiramist ja õigus esitada vastuväiteid teie kohta käivate isikuandmete töötlemisele. Te võite oma õigusi teostada kooskõlas tingimustega, mis tulenevad GDPR-ist ja teistest kohalduvatest õigusaktidest.

Kui arvate, et teie privaatsust on rikutud, siis palume võtta meiega ühendust allpool viidatud meiliaadressil. Teil on ka õigus esitada kaebus selle riigi andmekaitse järelvalveasutustele, kus asub teie alaline asukoht.

Küsimuste korral palun võtke meiega ühendust emaili teel: telema@telema.com

Uuendatud 18.09.2018