Blog blob

Lepingu üldtingimused

1. MÕISTED

Lepingus kasutatakse mõisteid alljärgnevas tähenduses:

 • Leping on Telema ja Partneri vahel sõlmitud kokkulepe, mis sätestab Telema Teenuste osutamise
  tingimused Poolte vahel. Lepingu lahutamatuks osaks on käesolevad üldtingimused.
 • Partner on juriidiline isik, kes on sõlminud Telemaga Lepingu Telema Teenuste kasutamiseks.
 • Telema ja Partner on eraldi ja koos nimetatud vastavalt Pool ja Pooled
 • E-Dokument on kokkulepitud struktuuriga masinloetavas andmeformaadis sõnum info edastamiseks,
  mida on võimalik automaatselt töödelda (nt e-arve või e-tellimus).
 • EDI (Electronic Data Interchange) on kokkulepitud vormingus E-Dokumentide inimsekkumiseta
  edastamine ühest arvutitarkvarast teise.
 • Telema Teenused on Partnerile Lepingu alusel osutatavad teenused.
 • Telema EDI Süsteem on Telema Teenuste osutamiseks kasutatav riist- ja tarkvara.
 • Telema Portaal on keskkond Telema Teenuste ja iseteeninduse kasutamiseks veebi kaudu
 • Peakasutaja on Partneri poolt volitatud isik, kellel on õigus muuta Partneri andmeid Telema Portaalis.
 • Kasutaja on Partneri poolt volitatud isik, kellel on õigus kasutada Telema Portaali.
 • Kontaktisik on Partneri organisatsioonis töötav isik, kelle ülesandeks on jälgida ja kontrollida Lepingu
  täitmist ning informeerida Lepingu täitmisega seotud küsimustes mõlemaid Pooli.
 • Telema Gateway on Partneri infosüsteemi paigaldatav spetsiaalne liidestarkvara E-Dokumentide
  edastamiseks Partneri infosüsteemi ja Telema EDI Süsteemi vahel. Telema Gateway võimaldab
  muuhulgas, kuid mitte ainult, andmete esmast kontrollimist ja täiendamist vastavalt etteantud
  reeglitele.
 • Telema EDI Moodul on moodul Partneri majandustarkvaras Telema EDI Teenuste kasutamiseks.
 • Telema eDoc on eDokumentide edastamisel kasutatav XML-põhine dokumendiformaat, mille
  koostamisel on lähtutud Eesti e-arve standardist, EDIFACT-ist, ISO20022 ja teistest euroopaülestest
  EDI standarditest. Telema eDoc hõlmab erinevaid kaubadokumente (arved, tellimused,
  tarnekorraldused jne) ning koondab Baltikumi ja naaberriikide suurte jaekettide nõudmised.
 • Majandustarkvara on Partneri poolt kasutatav tarkvara, kus peetakse majandusarvestust.
 • Majandustarkvara tugi on Majandustarkvarale tugiteenust pakkuv ettevõte.
 • Finantstarkvara on Partneri Majandustarkvara osa või iseseisev tarkvara, kus
  peetakse raamatupidamisarvestust. Lepingus mainitakse seda ainult juhul, kui see erineb
  Majandustarkvarast.
 • Finantstarkvara tugi on Finantstarkvarale tugiteenust pakkuv ettevõte.
 • Ühendusviis on Telema ja Partneri vaheline andmeedastuse moodus.
 • EDIDIRECT ühendusviis tähendab, et Partneri ja Telema vahel on loodud vahetu ühendus (nt
  Telema Gateway või Telema EDI Mooduli abil);
 • WEB ühendusviis tähendab, et Telema Teenuseid kasutatakse Telema Portaali kaudu,
 • ROAMING ühendusviis tähendab, et Ühendusviis Partneri ja Telema vahel on loodud läbi
  teise EDI operaatori;
 • ERPCLOUD ühendusviis tähendab, et Ühendusviis on Majandustarkvara “pilvelahendusega”;
 • PROXY ühendusviis tähendab, et andmevahetus toimub Partneri poolt volitatud vahendaja
  kaudu.
 • EDI Postkast määratleb vahendaja Roaming, ErpCloud ja Proxy Ühendusviiside puhul.
 • Äripartnerid on Partneri kliendid ja tarnijad, kes kasutavad või hakkavad kasutama Telema EDI
  Süsteemi andmevahetuseks Partneriga. Partneri Äripartnerid defineeritakse Telema EDI Süsteemis
  ainult Partneri Kasutajate kirjalike korralduste alusel.
 • Ametlikud Teavitused on Lepingu alusel Poolte poolt edastatavad olulised juriidilised teatised ja
  korraldused, mis edastatakse teisele Poolele tähitud kirjana Lepingus sätestatud aadressil. Ametlikud
  teavitused loetakse edastatuks viienda tööpäeva möödumisel pärast tähitud kirja väljasaatmist.
 • Logimisperiood on ajavahemik, mille jooksul on Telema Portaalis saadaval E-Dokumentide vahetuse
  logi (dokumendi tüüp, number, osapooled, summad, aeg).
 • Aktiivperiood on periood, mille jooksul on Telema Portaalis saadaval E-Dokumentide detailne sisu
 • Tehnilise Lahenduse Analüüs – baasinfot, tehnilist lahendust, lahenduse käivitamise mahtu ning ressursse sisaldav Telema poolt vajadusel koostatav dokument.
 • Agent on äriühing, kes on volitatud Telema nimel sõlmima, muutma ja lõpetama Lepinguid ning
  esindama Telemat Telema Teenuste osutamisega seotud küsimustes.
 • Teavitusaadress on Partneri poolt nimetatud e-posti aadress, millele saadetakse kõik Partnerile
  suunatud süsteemiteavitused.
 • E-Aadress on kas Partneri poolt määratud e-posti aadress, mis on suunatud arvete tasumise eest
  vastutavale personalile, või Partneri ametlik e-arve aadress.
 • Teenuse Saadavus on ajaosa, mille vältel on teenus klientidele ühe kuu jooksul kättesaadav,
  väljendatuna protsendina koguajast.
 • SLA (Service Level Agreement) parameetrid määratlevad Telema EDI Süsteemi teenustaseme.
 • E-Dokumendi Edastusaeg on maksimaalne ajavahemik, mille jooksul E-Dokument jõuab Partnerilt
  Telema EDI Süsteemi ning muutub Äripartnerile kättesaadavaks.
 • Süsteemi Hooldusaeg on regulaarne süsteemi hooldus- ja uuendusaeg, millega võib kaasneda Telema
  Teenuste osutamise ajutine katkestus.
 • Sisselogimisvolitused – unikaalne kasutajanimi ja salasõna, millega kasutaja siseneb Telema Portaali.
 • Päringuvorm on standardne vorm Telema Portaalis, mille kaudu Kasutajad saavad edastada päringuid
  Telema klienditoele, et saada kiireimat tuge.
 • Konfidentsiaane Informatsioon on Telema lepingu üldtingimused ja Partnerite E-Dokumentides
  sisalduvad andmed.

2. TEENUSED JA KLIENDITUGI

2.1. Telema EDI Süsteem ning sellega seonduvad intellektuaalse omandi õigused kuuluvad Telemale ning

Lepinguga antakse Partnerile nende kasutamise õigus Lepingus ning Üldtingimustes sätestatud

tingimustel.

2.2. Telema osutab teenuseid tingimustel, mis on sätestatud Lepingus:

2.2.1. hinnapakett, Aktiivperiood, Logimisperiood, dokumendiformaat, Ühendusviis,

Majandustarkvara, Majandustarkvara tugi, Finantstarkvara (kui erineb Majandustarkvarast),

Finantstarkvara tugi, Kontaktisik, Peakasutaja, E-aadress, Teavitusaadress, Telema Teenused.

2.2.2. Eritingimused ja muud tingimused, mis ei ole üldtingimustes sätestatud.

2.3. Lisaks Lepingus sätestatud Telema Teenustele võimaldab Telema kasutada Telema Portaali. Telema

Portaal annab ülevaate Partneri E-Dokumentidest:

2.3.1. Aktiivperioodi jooksul on näha kõigi saadud ja saadetud E-Dokumentide detailne sisu;

2.3.2. Logimisperioodi jooksul on näha kõigi saadud ja saadetud E-Dokumentide logi;

2.3.3. Partnerid näevad Telema võrku ühendatud Äripartnerite infot ja saavad saata

ühendamispalveid;

2.3.4. Partnerid saavad otsida abi korduma kippuvate küsimuste seast või kasutada Päringuvormi oma

küsimuse esitamiseks;

2.3.5. Partnerid saavad hallata Kasutajate kontosid ja ettevõtte andmeid, näha kasutatavaid Telema

Teenuseid jne.

2.4. Telema Portaali kasutamiseks määrab Partner esmalt Peakasutaja, kes vastutab Kasutajate kontode

loomise täiendamise ja sulgemise eest. Peakasutaja peab informeerima Kasutajaid neil lasuvast

kohustusest hoida neile antud Sisselogimisvolitused kolmandate isikute eest saladuses. Kui

Sisselogimisvolitused on saanud või võivad olla saanud teatavaks kolmandatele isikutele, on

Peakasutaja kohustatud blokeerima antud Kasutaja õiguse kasutada Telema Portaali.

2.5. Telema Teenuste kvaliteet: Telema osutab Telema Teenuseid järgnevatele SLA parameetritele

vastaval tasemel:

Parameeter                                       Väärtus

Teenuse osutamise aeg                    24/7

Teenuse saadavus                             99%

Dokumendi edastusaeg mitte üle 15 min

Kirjeldatud SLA tingimused ei kehti Süsteemi Hooldusaja korral. Teenuse kvaliteedi vähenemist või selle ajutist

mittekättesaadavust Süsteemi Hooldusaja vältel ei loeta SLA rikkumiseks.

2.6. Telema klienditugi :

2.6.1. vastab Kasutajate päringutele äripäeviti vahemikus 9.00 kuni 17.00. Päringutele vastatakse

esimesel võimalusel, kuid mitte hiljem kui pöördumisele järgneva tööpäeva jooksul;

2.6.2. menetleb esmajärjekorras päringuid, mis on saadetud Kasutaja poolt Päringuvormiga Telema

Portaalist. Päringuvormi kasutamine tagab info turvalise ja kiire liikumise ning pöörduja

volituste tuvastamise;

2.6.3. vastab esimesel võimalusel ka Kasutajate poolt support@telema.com aadressile saadetud

päringute

2.6.4. teenindab eesti, läti, leedu, inglise või vene keeles.

2.7. Kõrge teenustaseme hoidmise nimel Telema:

2.7.1. tagab Telema EDI Süsteemi jätkusuutliku arengu ja ajakohasuse. Kui sellega kaasneb teenuste

osutamise ajutine katkestamine, teavitab Telema Süsteemi Hooldusajast kirjalikult Partnereid

vähemalt seitse (7) päeva ette.

2.7.2. autoriseerib Telema EDI Süsteemi kaudu Partnerile edastatud E-Dokumentide saatjad;

2.7.3. kindlustab, et E-Dokumendi sisu on samatähenduslik saatja poolt saadetuga;

2.7.4. konverteerib dokumendid kliendile sobivasse (vastavalt Lepingus sätestatule) formaati

2.8. Teenuse tõrgeteta toimimise nimel Partner:

2.8.1. teavitab Telemat koheselt tehnilistest asjaoludest, mis võivad takistada Partneril Telema

teenuste Lepingu- ja Üldtingimustekohast kasutamist. Vastav info edastatakse Päringuvormi

kaudu.

2.8.2. tagab võimaluse pöörduda Partneri kompetentse isiku poole, aitamaks Telemal diagnoosida,

analüüsida ja lahendada mistahes esineda võivaid tehnilisi probleeme. Partneri Kontaktisik peab

oskama määrata nimetatud isikut ning tehnilise probleemi tekkimisel edastama tema vajalikud

kontaktandmed;

2.8.3. jälgib regulaarselt Lepingus Teavitusaadressina märgitud e-posti aadressile saadetud sõnumeid;

2.8.4. kasutab kalendriaasta ulatuses sama dokumenditüübi edastamisel unikaalseid

dokumendinumbreid, välistamaks duplikaatdokumentide saatmist Telema EDI Süsteemi;

2.8.5. kooskõlastab Telemaga vähemalt 14 (neliteist) päeva ette kõik E-Dokumentide liiklusega seotud

Majandustarkvara muudatused (näiteks versiooniuuendused või tarkvaravahetused);

3. TURVALISUS JA KONFIDENTSIAALNE INFORMATSIOON

3.1. Telema tagab Telema Teenuste turvalise kasutamise, sealhulgas turvalise ligipääsu Telema Portaalile:

3.1.1. tuvastades Telema Portaali Kasutajad kasutajanime ja parooli alusel (Sisselogimisvolitustega);

3.1.2. Sisselogimisvolitused on unikaalsed ja mõeldud ainult individuaalseks kasutamiseks.

Sisselogimisvolituste avaldamine kolmandatele isikutele on keelatud, samuti ei ole lubatud ühe

kasutajanime ja parooli kasutamine mitme isiku poolt;

3.1.3. Telema Portaali Sisselogimisvolituste haldamiseks peavad Kasutaja kontaktandmed

sisaldama Kasutaja personaalset e-posti aadressi;

3.1.4. Telemal on õigus blokeerida Kasutaja Sisselogimisvolitused, kui need on saanud või võivad olla

saanud teatavaks kolmandatele isikutele.

3.2. Telema kasutab E-Dokumentide edastamiseks krüpteeritud kanaleid.

3.3. Konfidentsiaalsuse tagamise huvides loetakse konfidentsiaalseks Lepingu tingimused ja Telema

Teenuste kaudu edastatavate Partnerite E-Dokumentide sisu.

3.3.1. Konfidentsiaalne Informatsioon ei kuulu avaldamisele ühelegi kolmandale isikule ilma teise

Poole eelneva kirjaliku nõusolekuta. Kumbki Pool vastutab selle eest, et tema esindajad ei

loovutaks Konfidentsiaalset Informatsiooni kolmandatele isikutele ilma teise Poole eelneva

kirjaliku loata.

3.3.2. Konfidentsiaalse Informatsiooni mitteavaldamise kohustus lasub Pooltel ka 2 (kahe) aasta vältel

pärast Lepingu lõppemist.

3.3.3. Andmete avaldamise keeld ei kehti:

   1. ettevõtetele, kes on teatud E-Dokumendi osapooled (saatjad, vastuvõtjad, maksjad, logistikapartnerid) ning ühtlasi selle E-Dokumendi omanikud;
   2. konsolideerimisgrupi ettevõtete suhtes, kui Partner on konsolideerimisgrupi liige
   3. ettevõtetele, kellel on infole seadusega ettenähtud ligipääs.

4. POOLTE ÕIGUSED JA KOHUSTUSED

4.1. Partneril on õigus:

4.1.1. Kasutada Telema poolt pakutavaid teenuseid kooskõlas Lepingu tingimustega;

4.1.2. viidata Telemale kui oma teenusepakkujale;

4.1.3. saada Telemalt Lepinguga seonduvat teavet vastavalt kehtivatele õigusaktidele.

4.2. Partner on kohustatud:

4.2.1. Täitma Lepingut ja selle lahutamatuks osaks olevaid Üldtingimusi;

4.2.2. teavitama Telema teenuse kasutuselevõtust oma neid kliente ja tarnijaid, keda see puudutab

ning omavaheliste ostu-müügi lepingute olemasolu korral neid muutma;

4.2.3. tasuma õigeaegselt Telema poolt esitatud arved ning vajadusel tähtaegselt tasumata arvete

sissenõudmisega seotud kulutused;

4.2.4. tegema kõik endast oleneva, et Lõpetada tähtaegselt Lepingus kokkulepitud juurutustegevused ja võtma vajadusel kasutusele muud meetmed, et Telema Teenuste kasutuselevõtt oleks võimalikult kiire;

4.2.5. Teavitama koheselt Telemat järgmistest asjaoludest: oma Lepingus märgitud ettevõtte

andmete (nime, aadressi, kontakttelefoni) muutumisest, Kontaktisiku vahetumisest,

Peakasutaja andmete muutumisest, Sisselogimisvolituste kolmandale isikule teatavaks

saamisest või sellise ohu tekkimisest; Partneri suhtes pankroti- või likvideerimismenetluse

algatamisest ja muudest asjaoludest, mis võivad takistada Lepingu tingimuste nõuetekohast

täitmist.

4.3. Telemal on õigus:

4.3.1. Viidata Partnerile kui Telema Teenuste kasutajale;

4.3.2. määrata või üle anda teenuste eest mitteõigeaegsest tasumisest tulenevad nõuded Partneri

vastu kolmandatele osapooltele ja/või volitada kolmandaid osapooli võlgnevuste

sissenõudmiseks; nõuda Partnerilt tähtaegselt tasumata arvetest tulenevate võlgnevuste

sissenõudmisega seotud kulutuste hüvitamist;

4.3.3. keelduda Lepingu sõlmimisest ja/või juba sõlmitud Leping üles öelda, kui Partner on teadlikult

ja tahtlikult esitanud ebaõigeid andmeid või dokumente. Partneri poolt Lepingu sõlmimisel

tehtud makseid ei tagastata.

4.4. Telema on kohustatud:

4.4.1. Täitma lepingut ja osutama kokkulepitud Telema Teenuseid;

4.4.2. andma Partnerile tema soovi korral teavet Telema poolt osutatavate või vahendatavate

teenuste, Lepingu tingimuste ning esitatud arvete ja teatiste kohta;

4.4.3. hoidma saladuses Partneri äritegevuse kohta teenuste osutamise käigus teatavaks saanud

andmeid ning avaldama neid üksnes Partneri kirjalikul nõusolekul, välja arvatud juhul, kui

selliste andmete avaldamise õigus või kohustus tuleneb seadusest või Lepingust.

4.4.4. Teavitama koheselt Partnerit järgmistest asjaoludest: oma Lepingus märgitud kontaktandmete

(nime, aadressi, kontakttelefoni) muutumisest, Telema suhtes pankroti- või

likvideerimismenetluse algatamisest ja muudest asjaoludest, mis võivad takistada Lepingu

tingimuste nõuetekohast täitmist.

4.5. Telema ei vastuta

4.5.1. dokumentide sisu eest – Telema saadab edasi E-Dokumendid just sellise sisuga (sisuväljad ja

nende andmed), nagu need Äripartnerite poolt väljastati, kui ei ole kokkulepitud teisiti.

4.5.2. Telema EDI Süsteemi Partnerite poolt üles laaditud baasandmete (tooteinfo, hankijate – või

kliendinimekirjad, hinnakirjad, kontoplaanid jne) eest

4.5.3. Partneri ettevõtte siseste, E-Dokumentide või Telema Teenuste kasutamist puudutavate

äriprotsesside eest;

4.5.4. kaudsete kahjude eest, mis võivad Äripartneritel tekkida seoses Partneri lepingutingimuste

mittejärgimisest tuleneva Lepingu/Telema teenuse kasutamise peatamise või lõpetamisega

vastavalt Üldtingimuste punktile 6.1 ja 6.2 . Teenuse kasutamise peatamise või lõpetamise

teavitamiskohustus Äripartneritele lasub Partneril.

4.5.5. Partneripoolsetest muudatustest Majandustarkvaras (mis mõjutavad eDokumendite saatmist)

teavitamata jätmisest tulenevate tagajärgede eest;

4.5.6. Pool, kes kaasab E-Dokumentide edastuse, logimise või töötlemise teenuse teostamiseks

vahendaja, on vastutav vahendaja otsestest tegudest, vigadest või

tegematajätmistest tulenevate kahjude eest.

4.5.7. Pool, kes nõuab teisel Poolel kaasata E-Dokumentide edastuse, logimise või töötlemisteenuse

teostamiseks vahendaja, on vastutav teisele Poolele vahendaja otsestest tegudest, vigadest või

tegematajätmistest tulenevate kahjude eest.

4.6. Poolte vastutus:

4.6.1. Pooled ei vastuta teisele Poolele tekkinud kaudsete või tegevuse tulemusest johtuvate kahjude

eest, mis võivad muuhulgas seisneda saamata jäänud tulus, katkenud äritegevuses, kasumi

vähenemises või muudes sarnastes asjaoludes, välja arvatud juhul, kui kahju põhjuseks on

Poole tahtlik või raskest hooletusest lepingutingimuste rikkumine.

4.6.2. Pooled on kohustatud kompenseerima teineteisele otsesed kahjud, mis tekkisid asjaoludel, et

Pooled ei täitnud täielikult oma Lepingulisi kohustusi.

4.6.3. Telemalt kahju hüvitamise taotlemiseks peab Partner teavitama Telemat talle tekkinud kahjust

esimesel võimalusel, kuid mitte hiljem kui 2 (kahe) kuu jooksul pärast kahju avastamist ja 6

(kuue) kuu jooksul pärast kahju tekkimist. Seesuguse kahju tekkimise tõendamise kohustus

lasub Partneril.

4.6.4. Lepingu mistahes tingimuse rikkumise korral ühe kalendrikuu jooksul ei ületa Telema kogu

kaasvastutus Partneri poolt Telemale makstava selle konkreetse kuu tasude suurust (ei laiene

liitumistasudele ega erikokkulepete alusel tehtud lisatasudele). Piirang ei kehti juhul, kui Telema

on vastutav tahtliku või raskest hooletusest lepingutingimuste rikkumise eest.

5. ARVELDAMINE

5.1. Telema arveldusperioodiks on kuu, mille kohta Telema esitab Partnerile arve vastavalt Lepingus

fikseeritud hindadele ja kasutatavatele Telema Teenustele.

5.2. Telema Teenuse igakuist kuutasu arvestatakse hiljemalt alates lepingu sõlmimisele järgnevast kalendrikuust. Lepingus toodud Telema Teenuste hindadele lisandub käibemaks.

5.3. Arve saadetakse Partnerile E-Aadressile. Pooled aktsepteerivad elektroonsel kujul saadetud arvet

samaväärselt paberkandjal arvega. Juhul kui Partner soovib arve väljastamist paberkujul, tasub

Partner paberarvega seonduvad saatmise ja käitlemise kulud.

5.4. Telema alustab liidestamistööde teostamist peale Partneri poolt tasutava liitumistasu laekumist.

5.5. Arve tuleb tasuda vähemalt 7 (seitsme) päeva jooksul alates arvel märgitud väljastamise kuupäevast.

Telema loeb arve tasutuks, kui kogu arvel näidatud summa on laekunud Telema arveldusarvele.

5.6. Maksete mittetähtaegsel tasumisel arvestatakse Telema poolt viivist arvele märgitud maksetähtajale

järgnevast kuupäevast 0,05% võlasummast iga viivitatud päeva eest. Tasumata arvete

sissenõudmisega seotud kulutused kannab Partner.

5.7. Kui Partner vaidlustab kirjalikult Telema poolt esitatud arve summa suuruse enne arve tasumise

tähtaja saabumist ning tasub õigeaegselt osutatud teenuste eest osas, mille tasu ei vaidlustata, ei

piira ega peata Telema Partnerile teenuse osutamist kuni pretensiooni läbivaatamiseni. Telema

vaatab arve kohta esitatud pretensiooni läbi 10 (kümne) kalendripäeva jooksul.

5.8. Kui Partneri poolt esitatud pretensioon arve summa suhtes ei ole põhjendatud, on Partner

kohustatud tasuma vaidlustatud summa Telema arveldusarvele 5 (viie) päeva jooksul Telema poolt

pretensioonile vastamise kuupäevast arvates, vastasel juhul on Telemal õigus peatada Partnerile

teenuste osutamine Üldtingimustes sätestatud korras.

5.9. Partner on kohustatud teavitama Telemat E-Aadressi muudatustest, ning kui arvet ei ole mingil

põhjusel õigeagselt kätte saadud.

6. TELEMA TEENUSTE OSUTAMISE PEATAMINE

6.1. Partneril on õigus taotleda perioodilist Telema Teenuste peatamist kuni 9 (üheksaks) järjestikuseks

kuuks, teatades sellest kirjalikult vähemalt 30 (kolmkümmend) kalendripäeva ette. Taotlus lepingu

perioodiliseks peatamiseks rahuldatakse, kui Partner on täitnud kõiki lepingulisi kohustusi ja ei oma

võlgnevusi Telema Teenuste osas.

6.2. Telema võib peatada Partnerile teenuste osutamise, kui:

6.2.1. Partneri poolt tasumisele kuuluv rahasumma ei ole laekunud Telema arveldusarvele 15

(viieteistkümne) kalendripäeva jooksul pärast Arvele märgitud maksetähtpäeva;

6.2.2. Partner on Lepingu sõlmimisel või Lepingu kehtivuse vältel esitanud ebaõigeid andmeid;

6.2.3. Partner ei ole teatanud Telemale oma kontaktandmete muutumisest;

6.2.4. Partnerit esindanud isikul puudusid volitused Lepingu sõlmimiseks;

6.2.5. Partner rikub oluliselt Lepingu tingimusi;

6.2.6. peatamise õigus tuleneb õigusaktidest.

6.3. Lepingu peatamise ja taasavamise kord.

6.3.1. Telema teatab Partnerile enne Telema Teenuste osutamise peatamist selle tinginud asjaoludest

kirjalikult Partneri Kontaktisikule.

6.3.2. Äripartnerite poolt saadetavad eDokumendid (sissetulevad eDokumendid) on peatatud

teenusega Partnerile kättesaadavad Telema Portaali vahendusel piiratud perioodil (kahe nädala

jooksul alates teenuse peatamisest).

6.3.3. Telema Teenuste taaskäivitamiseks peab Partner tasuma taasavamistasu summas 99 EUR + KM

ning võimalikud vanad võlad, viivised ning, võlgnevuste sissenõudmisega seotud kulutused.

6.4. Lepingu lõpetamine poolte kokkuleppel

6.4.1. Partner ja Telema võivad Lepingu lõpetada ühepoolselt mistahes põhjustel, edastades

sellekohase Ametliku Teavituse teisele Poolele kirjalikult vähemalt 30 (kolmkümmend)

kalendripäeva ette.

6.4.2. Pooled võivad Lepingu lõpetada igal ajal sellekohase kokkuleppe saavutamisel. Antud kokkulepe

Lepingu lõpetamise osas peab olema sõlmitud kirjalikult ja Poolte poolt allkirjastatud.

6.5. Telema võib Lepingu etteteatamiseta üles öelda, sellest Partnerit teavitades, kui:

6.5.1. teenuste osutamine osutub võimatuks vastavalt punktide 6.2.2 – 6.2.6 alusel;

6.5.2. Partner ei ole pärast kirjalikku meeldetuletust arvet tasunud 45 (neljakümne viie) kalendripäeva

jooksul arvates arvel märgitud tähtajast;

6.5.3. esinevad muud vastavates seadustes ettenähtud asjaolud

6.6. Telemal on õigus lõpetada mõne konkreetse teenuse osutamine Partnerile, teatades sellest

Partnerile kirjalikult vähemalt 30 (kolmkümmend) kalendripäeva ette, kui teenuste osutamine on

takistatud Telemast mittetuleneval või muul mõjuval põhjusel.

6.7. Kui Partner soovib pärast Lepingu lõpetamist Üldtingimuste punkt 6.5 alusel taasalustada koostööd

Telemaga, peab ta eelnevalt kustutama Telema ees oleva võla (vajadusel viivise ning sissenõude

kulutused) ning tasuma aktiveerimistasu vastavalt kehtivale hinnakirjale.

6.8. Lepingu ülesütlemine ei vabasta Partnerit kohustustest tasuda Telema poolt Lepingu alusel juba

osutatud teenuste eest.

7. VÄÄRAMATU JÕUD

7.1. Pooled ei vastuta kohustuste täitmatajätmise eest, kui selle on põhjustanud vääramatu jõud.

Vääramatu jõu all mõistavad Pooled ettenägematut sündmust või Lepingu täitmist takistavat asjaolu,

mille üle Pooltel puudub kontroll, s.t. mida nad ei saanud mõjutada ning millist asjaolu ei saanud

Pooled mõistlikkuse põhimõttest lähtudes ette näha näiteks (edaspidi Vääramatu Jõud):

õigusaktide muutumine; sõjaseisukord, streik, töösulg, ülestõus, blokaad; tulekahju, plahvatus;

loodusõnnetused või erakorralised ilmastikuolud, sh tugev vihma- või lumesadu, torm, äike, pakane

jms; elektrienergia või transmissiooni katkestused, sidekaablite ja –seadmete füüsilised rikkumised

kolmandate isikute poolt, rikked kolmandatele isikutele kuuluvates sidevõrkudes või sideliinides või

muud sidehäireid põhjustavad asjaolud; pahatahtlikud rünnakud Partneri, Telema, Äripartnerite

internetiteenuse pakkujate infra-struktuuri vastu; muud Pooltest sõltumatud asjaolud, mida Pool ei

saanud mõjutada ja mõistlikkuse põhimõttest lähtudes ei saanud temalt oodata, et ta Lepingu

sõlmimise ajal selle asjaoluga arvestaks või seda väldiks või takistava asjaolu või tagajärje ületaks

ning mis muudavad võimatuks Lepingust tulenevate kohustuste täitmise.

7.2. Eespoolnimetatud asjaoludest tingitud hilinemised või vead Telema poolt oma Lepingujärgsete

ülesannete täitmiseks tellitud allhangetes loetakse samuti Vääramatuks Jõuks.

7.3. Kui Vääramatu Jõu tulemusena on Poole võime Lepingust tulenevate kohustuste täitmiseks ainult

osaliselt mõjutatud, vastutab Pool nende kohustuste täitmise eest, mille täitmist Vääramatu Jõud ei

takistanud.

7.4. Vääramatu Jõu ilmingu esinemine ei vabasta Pooli kohustusest võtta tarvitusele kõikvõimalikud

abinõud oma Lepingujärgsete kohustuste mittetäitmisega tekitatava kahju vältimiseks või

vähendamiseks. Vääramatu Jõu ilmingu korral kohustuvad Pooled jätkama oma Lepinguliste

kohustuste täitmist niipea, kui Vääramatu Jõu ilmingud on kõrvaldatud.

7.5. Pool, kes ei täida oma Lepingujärgseid kohustusi Vääramatu Jõu ilmingu tõttu, peab sellest asjaolust

ja selle mõjust tema võimele kohustust täita teatama teisele Poolele viivitamata pärast seda, kui ta

sai sellisest ilmingust teada või pidi sellest teada saama.

7.6. Juhul, kui Vääramatu Jõu ilming, mis ei võimalda Poole Lepinguliste kohustuste täitmist, kestab

rohkem kui 180 (sada kaheksakümmend) päeva, siis on kummalgi Poolel õigus Leping lõpetada, ilma

et kummalgi Pooltest oleks õigus nõuda kahjude hüvitamist.

8.1. Pooled kohustuvad täitma oma Lepingust tulenevaid kohustusi nõuetekohaselt, vajaliku hoolsusega,

mõistlikult, heas usus ning arvestades väljakujunenud tavasid ja praktikat.

8.2. Kummalgi Poolel puudub õigus oma Lepingust tulenevaid õigusi ja/või kohustusi määrata või üle

anda kolmandatele isikutele ilma teise Poole eelneva kirjaliku nõusolekuta.

8.3. Poolte ühinemine, jagunemine või ümberkujundamine, ja omandivormi muutumine ei ole aluseks

Lepingu muutmiseks või ennetähtaegseks lõpetamiseks.

8.4. Kui Partner ei ole teatanud Telemale kirjalikult Lepingus fikseeritud kontaktandmete või teiste

juriidiliste rekvisiitide muutustest, loetakse Lepingu kontaktaadressile edastatud dokumendid ja

teave (saadetud arved, võlanõuded vms) Partneri poolt kättesaaduks.

8.5. Kui mõni Lepingu tingimus osutub tulevikus täielikult või osaliselt kehtetuks või mittetäidetavaks,

jääb Leping muus osas kehtivaks.

8.6. Leping ja/või Üldtingimuste muutmise kord.

8.6.1. Pool, kes soovib muuta Lepingut, esitab sellekohase Ametliku Teavituse kirjalikult teisele

Poolele. Teine Pool on kohustatud vastama Lepingu muutmise ettepanekule kirjalikult 21

(kahekümne ühe) kalendripäeva jooksul, arvates sellise ettepaneku saamisest. Kui teine Pool ei

vasta antud ajavahemiku jooksul, loetakse ta nõustunuks kõnealuse muutusega.

8.6.2. Telemal on õigus muuta ning täiendada Üldtingimusi. Muudatustest teavitatakse e-posti või

posti teel vähemalt 30 (kolmkümmend) kalendripäeva enne muudatuste kehtima hakkamist,

välja arvatud, kui muudatused tulenevad:

8.6.3. riigiameti õiguslikest nõuetest või jõustunud kohtuotsustest.

8.6.4. teatud valdkonna või Telema Teenuste või Toodete tehnilisest või sisulisest arengust;

Partneritele Telema Teenuste kasutamiseks täiendavate või paremate võimaluste loomisest

8.6.5. vajadusest täpsustada Telema teenuse osutamise või kasutamisega seotud asjaolusid;

8.6.6. Kui Partner ei ole nõus Üldtingimuste muudatustega, peab ta saatma vastava Ametliku

Teavituse Telemale. Partneril on sellisel juhul õigus Leping lõpetada alates eelmainitud

muudatuste kehtimise ajast, kusjuures Partneril ei ole sellise Lepingu lõpetamise juhul õigust

nõuda Telemalt mistahes kahjude hüvitamist ja/või rakendada Telema suhtes mistahes muid

õiguskatisevahendeid.

8.6.7. Kui Partner ei kasuta õigust Lepingut üles öelda, loetakse, et ta on Üldtingimustes tehtud

muudatused aktsepteerinud ja tal ei ole Telemale muudatustest tulenevaid pretensioone. Uued

Üldtingimused muutuvad Lepingu lahutumatuks osaks ning Pooltele täitmiseks kohustuslikuks

alates nende jõustumise kuupäevast.

8.7. Lepinguga reguleerimata küsimustes juhinduvad Pooled Eesti Vabariigis kehtivatest õigusaktidest

ning headest kommetest ja tavadest.

8.8. Lepingu täitmisel tõusetuvad vaidlused püütakse esmajärjekorras lahendada läbirääkimiste teel. Kui

probleemi ei ole võimalik koheselt lahendada, on Partneril õigus esitada Telemale kirjalik

pretensioon, mille Telema esimesel võimalusel, kuid mitte hiljem kui 30 (kolmekümne) kalendripäeva

jooksul läbi vaatab ning oma otsusest Partnerit vastavalt tema soovile kas suuliselt, kirjalikult posti

või e-posti teel teavitab. Kokkuleppe mittesaavutamisel lahendatakse vaidlus Stockholmi

Kaubanduskoja Vahekohtus. Vahekohus peab koosnema ühest vahekohtunikust ning

vahekohtumenetluse keeleks peab olema inglise keel.

8.9. Partneri või tema volitatud esindaja allkiri lepingul kinnitab, et:

8.9.1. Partner on tutvunud ning nõustub Lepingu ja Üldtingimustega ning kohustub neid täitma;

8.9.2. Partner on esitanud enda kohta tõesed andmed, Partner on järginud kõiki reegleid, protseduure

ja kooskõlastusi, mis on ette nähtud Lepingus toodud kohustuste võtmiseks ning Partneril on

Lepingu sõlmimiseks kõik õigusaktide, põhikirja või muude dokumentidega antud õigused ja

volitused;

8.9.3. Partner on andnud Telemale nõusoleku töödelda Lepingu andmeid ning edastada need

vajadusel Agendile;

8.9.4. Partner on andnud Telemale nõusoleku töödelda Lepingu andmeid ning edastada need

vajadusel Telema arvete koostamise, edastamise või kogumisega tegelevatele firmadele

(kellega sõlmitud lepingutes on tingimused neile edastatava teabe konfidentsiaalse käitlemise

korra kohta);

8.9.5. Partner annab Telemale Lepingu kehtivuse ajaks nõusoleku töödelda teenuse osutamise käigus

teatavaks saanud andmeid, eelkõige andmeid teenuse kasutamise üksikasjade, sidevõrgu kaudu

edastava sõnumi vormi, aja ja viisi kohta, kui Lepingus ei ole sätestatud teisiti. Telema ja tema

Agendid töötlevad teenuse osutamise käigus teatavaks saanud andmeid teeninduslikul ja

tootearenduslikul eesmärgil selleks, et pakkuda Partnerile personaalsemaid, mugavamaid ja

soodsamaid lahendusi teenuste valdkonnas.

8.10. Partneril on õigus enne Lepingu sõlmimist või Lepingu muudatuse jõustumist teavitada Telemat

asjaolust, et ta ei ole nõus enda andmete töötlemisega. Partneril on õigus ka oma nõusolek igal ajal

tagasi võtta, teavitades sellest Telemat kirjalikult või kirjalikult taasesitatavas vormis.

8.11. Telema Teenuste müügiga seoses korraldatavatest võimalikest kampaaniatest tulenevad

soodustingimused ei laiene Partneritele, kes ei vasta kampaania tingimustele, omavad Telema ees

võlgnevusi või on esitanud liitumisel Telemaga valeandmeid.

8.12. Kui kontekst seda nõuab, tähendavad ainsuses olevad sõnad Üldtingimustes mitmust ja vastupidi. Kui

Üldtingimuste inglis- ja muukeelsed tekstid lahknevad või on mitmeti mõistetavad, siis lähtutakse

inglisekeelsest tekstist.

8.13.Üldtingimused on Partnerile kättesaadavad Telema kodulehel www.telema.com.

8.14. Kui Lepingus ei ole sätestatud teisiti, loetakse Leping sõlmituks tähtajatult.

8.15.Digitaalselt allkirjastatud Leping loetakse samaväärseks paberkandjal allkirjastatud Lepinguga.

Allkirjastatud lepingu skaneeritud või faksiga saadetud koopia loetakse siduvaks dokumendiks.

Kehtivad alates 01.10.2018